GEVONDEN:117 programma's

School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS)

Doel

Gedragsproblemen voorkomen en leerprestaties verbeteren door een gezonde sociale schoolomgeving te scheppen.

Doelgroep

Alle kinderen van het primair en voortgezet onderwijs alsmede alle kinderen in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Aanpak

SWPBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en
gedragsproblemen voorkomt. SWPBS is een schoolbrede aanpak van gedrag, gericht op het expliciet maken en stimuleren van gewenst gedrag bij alle leerlingen.

Het doel van SWPBS is om de leerprestaties te verbeteren door vanuit gedeelde waarden een sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit doel wordt onder meer gerealiseerd doordat het schoolteam haar verwachtingen ten aanzien van gedrag in en om de school expliciet maakt en deze actief aan alle kinderen leert. Er ontstaat een veilig, voorspelbaar klimaat waarin prosociaal en lerenbevorderend gedrag door alle medewerkers van de school systematisch wordt bekrachtigd en ongewenst gedrag eenduidig wordt omgebogen. Voor verreweg de meeste leerlingen biedt deze sociale omgeving voldoende basis om zich goed te kunnen richten op de lesstof en goede vorderingen te maken.

De leerlingen die meer nodig hebben om ditzelfde doel te bereiken worden vroegtijdig gesignaleerd doordat de school systematisch data verzamelt over gedrag. Waar nodig zet de school aanvullende interventies in, op school en bij de ketenpartners in zorg. Hierbij zijn de lijnen met de zorg kort en sluiten de interventies aan bij de wijze waarop in en om school met de leerlingen wordt gewerkt.

Ook de ouders zijn partner in het expliciteren, aanleren en bekrachtigen van gewenst gedrag. Bij de leerlingen die meer intensieve begeleiding nodig hebben, spelen ouders een centrale rol in deze begeleiding.

Scholen die kiezen voor SWPBS, staan aan de start van een ontwikkelingstraject dat twee tot drie jaar in beslag neemt. De directie en het PBS-team spelen hierin een centrale rol. Het PBS-team bestaat uit (onder meer) de directie, de intern begeleider/zorgcoördinator en vertegenwoordigers uit de verschillende bouwen. In het eerste implementatiejaar richt de school zich op het implementeren van interventies voor alle leerlingen. In het tweede en derde implementatiejaar verschuift de focus naar interventies voor risicoleerlingen. Gedurende het hele proces wordt er systematisch data verzameld over de mate van implementatie, waardoor zichtbaar wordt in hoeverre SWPBS is geïmplementeerd en wat het de school oplevert.

In het eerste implementatiejaar zijn er twee trainingsdagen (of vier dagdelen) voor alle medewerkers. Maandelijks zijn er besprekingen met het PBS-team onder leiding van de PBS-coach.

Meer informatie

Website: www.swpbs.nl. Het kenniscentrum SWPBS is in Nederland ondergebracht bij PI Research te Duivendrecht.

Oordeel

Erkenningscommissie: Goed onderbouwdErkenningscommissie: Goed onderbouwd

Zorgtype

Universele preventie

Regio

  • Amstelland
  • Amsterdam

Financiering

  • Gemeente Amsterdam
Aanbieders
Het ABC - -Baarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam
T. 020 799 0010
E. info@hetabc.nl
W. www.hetabc.nl
Werkgebied:
  • Amstelland
  • Amsterdam
PI Research - Rijkstraatweg 145
1115 AP Duivendrecht
T. 020-650 15 01
E. info@piresearch.nl
W. www.piresearch.nl/
Werkgebied:
  • Amstelland
  • Amsterdam